Pomoc při rozvodu

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011485 Spokojené dítě i po rozvodu – Model komplexní služby pro rodiny s dětmi

kontaktní tel. číslo pro projekt: 731 197 477, či 731 156 311

V rámci projektu Spokojené dítě i po rozvodu – Model komplexní služby pro rodiny s dětmi poskytujeme od listopadu 2019 nově pomoc pro rodiče s dětmi v rozchodové či rozvodové situaci.

Nabízíme bezplatně komplexní službu, která zahrnuje mediaci, participaci dítěte i možnost podpůrné terapie.

Pro koho je služba určena?
Pro rozcházející se či rozvádějící se rodiče, kteří mají alespoň 1 společné nebo společně osvojené dítě ve věku od 5 let do zletilosti.

Kde a kdy služba probíhá?
Setkání probíhají v Brně v prostorách naší organizace na Anenské 10 v termínech, na kterých se na úvodní schůzce dohodnete s kontaktní pracovnicí dle kapacit služby a vašich časových možností.
Délka úvodní schůzky je 2 hodiny. Délka jednoho setkání mediace je 3 hodiny. Délka jednoho setkání participace dítěte je 1 hodina a délka jednoho sezení terapie je 50 minut.

Jaké jsou zásady služby?
Služba je poskytována bezplatně, a to v minimálním rozsahu 3 mediačního setkání (za účasti obou partnerů) a 1  setkání děítěte/dětí s psycholožkou (participace).
Maximální rozsah, ve kterém klienti mohou službu čerpat bezplatně, je 5 mediačních setkání, 2 participace s každým dítětem/dětmi a 5 terapeutických sezení.

Součástí poskytované služby je rovněž její evaluace (tedy zhodnocení z pohledu klienta), která proběhne s klienty poté, co ukončí užívání služby, a to formou individuálního rozhovoru s evaluátorkou.

Maximální doba účasti každé rodiny v projektu je 6 měsíců.

Při řešení Vaší situace bude respektován princip diskrétnosti, odbornosti a nestrannosti.

Jak se k vám mohu objednat?
Služba vám může být doporučena pracovníkem OSPOD nebo soudem, ale můžete nás kontaktovat rovněž sami. Přijímáme klienty v rámci Jihomoravského kraje, případně i zájemce z jiných lokalit.
Bližší informace a objednání je možné na e-mailu rodina@modralinka.cz nebo tel. 731 197 477, či 731 156 311.

 

Cílem projektu je rozšíření nabídky sociálních služeb a propojení vybraných služeb, které přinese zmírnění dopadů rozvodové/rozchodové situace rodičů na děti se zohledněním potřeb dítěte a posílení rodičovských kompetencí a získání náhledu na situaci dítěte.
DÍLČÍ CÍLE:
1. Vytvořit funkční model, který nabízí komplexní službu pro rodiče s dětmi řešící rozvod či rozchod a následně jej zpřístupnit tak, aby byla rodičům s dětmi řešícím rozvod či rozchod poskytována komplexní služba.
2. Ošetřit aktivně potřeby a zájmy dítěte v rozvádějící se rodině – poskytnutím terapie, zjištěním a reflektováním zájmu a potřeb dítěte a zapojením rodičů do mediačního procesu, kde bude poskytnuta rodičům možnost nastavit si v bezpečném prostředí pravidla budoucího fungování v oblasti péče o dítě i majetku, bude směřováno ke snížením konfliktnosti rodinné situace, dítě bude podpořeno a sníží se riziko jeho traumatizace.
3. Rozšířit povědomí o vytvořené komplexní službě – osvěta a informování poskytovatelů sociálních služeb, odborné i laické veřejnosti o modelu komplexní služby, zejména pak o jeho nově vnášených prvcích, a o výsledcích testování modelu, rozšířit povědomí o jeho užitečnosti a zvýšit jeho přijetí mezi veřejností.
4. Vzdělávat potenciální poskytovatele komplexního modelu či jeho jednotlivých služeb v jejich zavádění a realizaci. Jedná se o poskytovatele a zadavatele sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice a odbornou veřejnost – bude vytvořena a zpřístupněna metodika komplexní služby a jejich jednotlivých součástí a vzděláváním zainteresovaných subjektů bude umožněno rozšíření modelu komplexní služby.

Kontaktní osoba:  MgA. Hana Regnerová, hana.regnerova@modralinka.cz  + 420 776 295 769

Datum realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Aktuality

Časté dotazy

Modrá linko, co musím o sobě všechno říct?

Ohledně podání informací – je to zcela na Vás, co budete chtít prozradit. My jsme vázáni mlčenlivostí.

 

Někdy se doptáváme na určité  jednotlivosti Vašeho případu, a to proto, abychom byli schopni lépe reagovat či poskytnout adekvátní informace. Vy samozřejmě nemusíte sdělovat žádné osobní údaje a zůstat tak v naprosté anonymitě. Tuto skutečnost můžete zajistit i tím,že si skryjete číslo, popř. vytvoříte novou emailovou adresu, kde nebude obsaženo vaše jméno.

Kdo může volat?

Volat může kdokoli, kdo se nachází v obtížné situaci a chce pomoci.

 

Kontakty
Ředitelka 776 295 769
Zástupce 608 851 283
manager(zavináč)modralinka.cz
vzdelavani(zavináč)modralinka.cz
Kontakty
Ředitelka 776 295 769
Zástupce 608 851 283
manager(zavináč)modralinka.cz
vzdelavani(zavináč)modralinka.cz
Podpořte
nás
Děkujeme za podporu:
Podporují nás: