V současné době nabízíme mediace, které můžete využít pro jakýkoliv spor týkající se rodičů, manželů, dětí či širší rodiny. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Nabízíme 3 hodinová mediační sezení (vedená dvěma mediátorkami). U rodinných sporů je díky projektové podpoře první mediace bezplatná, každá další je pak zpoplatněna za 700 Kč za osobu za mediaci. U jiných druhů sporů je cena 1 800 Kč za osobu za mediaci. Setkání probíhá na Anenské 10 v Brně.

Ozvěte se nám

Modra Linka Ilustrace Web Mapa
Setkání probíhají v Brně v sídle Modré linky, z.s. na Anenské 10 v termínech dle předchozí domluvy.

O Projektu

O Projektu

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011485 Spokojené dítě i po rozvodu – Model komplexní služby pro rodiny s dětmi

Projekt „Spokojené dítě i po rozvodu“ přichází s inovativním modelem pro rodiče s dětmi v rozchodové či rozvodové situaci. Jedná se o model, jehož hlavními pilíři je mediace, participace dítěte a terapie. Jejich jedinečné propojení v komplexní službu přinese zmírnění dopadu náročné situace na rodiče i děti, a zároveň akcentuje potřeby dítěte a posiluje kompetence rodičů. Cílem je tento model otestovat a následně zajistit jeho šíření, aby se mohl stát běžně dostupnou službou pro rodiče s dětmi.

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je rozšíření nabídky sociálních služeb a propojení vybraných služeb, které přinese zmírnění dopadů rozvodové/rozchodové situace rodičů na děti se zohledněním potřeb dítěte a posílení rodičovských kompetencí a získání náhledu na situaci dítěte.

DÍLČÍ CÍLE:

1. Vytvořit funkční model, který nabízí komplexní službu pro rodiče s dětmi řešící rozvod či rozchod a následně jej zpřístupnit tak, aby byla rodičům s dětmi řešícím rozvod či rozchod poskytována komplexní služba.

2. Ošetřit aktivně potřeby a zájmy dítěte v rozvádějící se rodině – poskytnutím terapie, zjištěním a reflektováním zájmu a potřeb dítěte a zapojením rodičů do mediačního procesu, kde bude poskytnuta rodičům možnost nastavit si v bezpečném prostředí pravidla budoucího fungování v oblasti péče o dítě i majetku, bude směřováno ke snížením konfliktnosti rodinné situace, dítě bude podpořeno a sníží se riziko jeho traumatizace.

3. Rozšířit povědomí o vytvořené komplexní službě – osvěta a informování poskytovatelů sociálních služeb, odborné i laické veřejnosti o modelu komplexní služby, zejména pak o jeho nově vnášených prvcích, a o výsledcích testování modelu, rozšířit povědomí o jeho užitečnosti a zvýšit jeho přijetí mezi veřejností.

4. Vzdělávat potenciální poskytovatele komplexního modelu či jeho jednotlivých služeb v jejich zavádění a realizaci. Jedná se o poskytovatele a zadavatele sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice a odbornou veřejnost – bude vytvořena a zpřístupněna metodika komplexní služby a jejich jednotlivých součástí a vzděláváním zainteresovaných subjektů bude umožněno rozšíření modelu komplexní služby.

Kontaktní osoba: MgA. Hana Regnerová, hana.regnerova@modralinka.cz + 420 776 295 769

Datum realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021 (prodlouženo do 31. 12. 2021)